En första information från GAIS valberedning inför årsmötet 2024

GAIS valberedning meddelar förutsättningarna inför årsmötet den 11:e mars 2024 i den första av två artiklar.

2024-02-13 19:00

GAIS

Klubben

Huvudbild på nyhet

Denna kommunikation är den första av två artiklar där vi delar med oss av våra tankar och den väg vi trampat fram till nu.

Sedan mars 2023 har vi (Anders Björklund, Glenn Heiman, Mats Börjesson och Pierre Svensson), fört en kontinuerlig och givande dialog med en bred skara av klubbens livsnerv – dess medlemmar, styrelsemedlemmar, suppleanter, revisorer, anställda och de viktiga rösterna från bl.a. våra intresseföreningar, och andra.

Vi har även engagerat oss i samtal med potentiella kandidater och andra som uttryckt en önskan om att träffa oss. Syftet med dessa möten har varit att skapa en omfattande och djupgående förståelse för föreningens nuläge och det önskade framtida läget.

Vi vill rikta ett varmt och hjärtligt tack till var och en av er som bidragit med era insikter, pro-aktiva förslag och värdefulla feedback. Era tankar och synpunkter är ovärderliga i vårt arbete, och den tid ni lagt ner för att möta oss har varit en avgörande faktor i vår strävan att samla en bred och representativ uppfattning om föreningens framtid.

Denna information utgör grunden för vår kommunikation inför årsmötet. Vi ser fram emot att i nästa artikel dela med oss av de konkreta förslag som växt fram ur detta förberedelsearbete.

Tillsammans med er har vi lagt en solid grund för framtida beslut och riktlinjer som kommer att forma vår klubb.

Följande ledamöter är valda på två år t.o.m. årsmötet 2025:

 • Hans Aulin (2023-25)
 • Povel Fagerström (2023-25)
 • Lallo Fernandez (2023-25)
 • Susanne Areschoug (2023-25)
 • Arash Charkhizadeh (2023-25)

Povel är numera anställd och kommer därmed kliva av sitt mandat vid årsmötet och  valberedningen kommer komma med ett förslag på ett ett-årigt fyllnadsval.

Följande ledamöter har utgående två-åriga mandat 2024:

 • Ulf Tollhage (fyllnadsval 2023-24)
 • Stefan Tilk (2022-24)
 • David Perhed (2022-24)

Ordförande, utgående ett-årigt mandat till 2024

 • Roland Blomstrand

Suppleanter, utgående ett-åriga mandat till 2024

 • Bengt Jidmalm
 • Johan Larsson

Revisorer och revisorssuppleanter, utgående ett-åriga mandat till 2024

 • Charlotta Billing, auktoriserad revisor
 • Gunnar Andersson, revisor
 • Lina Henriksson, revisorssuppleant
 • Chris Moberg, revisorssuppleant

Valberedningen, utgående ett-åriga mandat 2024

 • Anders Björklund, sammankallande
 • Glenn Heiman
 • Mats Börjesson
 • Pierre Svensson

Sittande valberedning arbetar enligt nedan.

Riktlinjer GAIS Valberedning

Valberedningen har en central roll i GAIS. Valberedningen är övertygad om fördelen med att det är tydligt vad GAIS Valberednings uppgifter är. Det underlättar valberedningens arbete om det finns riktlinjer för hur de ska verka i föreningen. Därför skapades nedan dokument för några år sedan, och varje år skickas detta dokument till GAIS styrelse efter årsmötet för att få återkoppling av innehållet.

Generellt

 • Årsmötet väljer vilka som ska sitta i Valberedningen.
 • Valberedningen ligger direkt underställd medlemmarna, arbetar fristående från styrelsen samt arbetar baserat på förtroendet från föreningens medlemmar.
 • De som sitter i Valberedningen ska vara aktiva i föreningen, delta på sammanträden, aktiviteter och andra sammankomster, så att de känner till föreningen, befintliga personer och dess kompetens.
 • Valberedningen kan användas, om styrelsen så önskar, för att komma med förslag på personer till andra poster i organisationen, som representanter i utskott eller samarbetsgrupper.
 • Allt arbete i Valberedningen är sekretessbelagt. Alla samtal med Valberedningen sker under sekretess från inblandade parter.

Uppgifter

 • Valberedningen huvuduppgift är att komma med förslag till nya ledamöter och suppleanter till styrelsen samt förslag till revisorer och revisorssuppleanter.
 • Utifrån föreningens verksamhet och dess behov ska Valberedningen söka efter personer som tillsammans utgör en bra representation för föreningens medlemmar samt bidrar med kunskap, kompetens och erfarenhet till föreningens ledning.
 • Den centrala frågan i uppdraget för Valberedningen är: vilka kunskaper, kompetenser och erfarenheter erfordras och efterfrågas i styrelsen för att uppnå verksamhetsmålen.
 • Valberedningen ska kontinuerligt följa det som händer i föreningen, hur föreningen utvecklas och om det finns brist på viss kunskap, kompetens eller erfarenhet.
 • Valberedningen ska sträva efter att skapa en bra blandning av kunskap, kompetens och erfarenheter hos de personer som föreslås till styrelseposterna.
 • Någon av ledamöterna i Valberedningen ska följa relevanta platser online för att Valberedningen även ska vara uppdaterade om vilka samtal som förs om föreningen online.
 • Att tala med medlemmar, supporterklubbarna, styrelseledamöter, ideellt arbetande och anställda om deras syn på styrelsens förmåga att leda föreningen är en del av Valberedningens arbete.
 • Ledamöterna i Valberedningen ska intervjua personer som de anser kan vara ett värdefullt bidrag till föreningens styrelse och revisorer.
 • Valberedningen ska förklara för nominerade personer vad uppdraget innebär, bl.a. gällande ekonomisk status i föreningen, förväntningar gällande tid och engagemang.

Förutsättningar för Valberedningens arbete:

 • Valberedningen ska ges full tillgång till verksamhetsmålen.
 • Valberedningen ska ges tillgång till kompletta namnlistor med alla samarbetsgrupper och utskott.
 • Valberedningen ska ges tillgång till styrelseprotokoll på begäran.
 • Valberedningen ska ges kontinuerlig status av ekonomin.
 • Valberedningens ledamöter ska ges möjlighet att deltaga på styrelsemöten.
 • Valberedningen ska bjudas in till andra, för uppdraget, relevanta möten.
 • De ledamöter som av årsmötet väljs till att sitta i GAIS valberedning ska delges denna handling som ska stämmas av årsvis med styrelsen.

No items found.

LÄS FLER RELATERADE NYHETER