En första information från GAIS valberedning inför årsmötet 2023

GAIS valberedning meddelar förutsättningarna inför årsmötet den 13:e mars 2023 i den första av två artiklar.

2023-02-27 18:00

GAIS

Senaste nytt

Huvudbild på nyhet

GAIS valberedning bestående av Anders Björklund, Glenn Heiman, Lallo Fernandez, samt Pierre Svensson har sedan mars 2022 haft samtal med medlemmar, styrelsemedlemmar, suppleanter, revisorer, anställda, representanter för Makrillarna, Gårdakvarnen, GAIS City, Gamla GAISare, och GAIS Tifo samt alla som bett om att få ha möten med oss. Detta gör vi för att ha en så bred uppfattning som möjligt om föreningens nuläge och det önskade framtida läget.

 

Valberedningen vill rikta ett stort och varmt tack till våra medlemmar för många proaktiva förslag, feedback och förslag samt tips om kontakter som framförts till oss under verksamhetsåret, samt för att ni har tagit er tid med att träffa oss.

 

Nedan följer vår grundläggande information inför årsmötet. I nästa artikel presenteras valberedningens förslag.

 

Följande ledamöter är valda på två år t.o.m. årsmötet 2024:

 • Stefan Tilk
 • David Perhed
 • Samir El-Sabini

Samir har meddelat att han p.g.a. tidsbrist kommer kliva av sitt mandat vid årsmötet och därmed kommer valberedningen komma med ett förslag på ett ett-årigt fyllnadsval.

 

Följande ledamöter har utgående två-åriga mandat 2023:

 • Szofia Jakobsson, ledamot på fyllnadsval
 • Lars-Henrik Enered, ledamot på fyllnadsval
 • Ulf Tollhage, ledamot
 • Povel Fagerström, ledamot
 • Hans Aulin, ledamot

Ordförande, utgående ett-årigt mandat 2023

 • Roland Blomstrand

 

Suppleanter, utgående ett-åriga mandat 2023

 • Bengt Jidmalm
 • Johan Larsson

 

Revisorer och revisorssuppleanter, utgående ett-åriga mandat 2023

 • Charlotta Billing, auktoriserad revisor
 • Gunnar Andersson, revisor
 • Lina Henriksson, revisorssuppleant
 • Chris Moberg, revisorssuppleant

 

Valberedningen, utgående ett-åriga mandat 2023

 • Anders Björklund, sammankallande
 • Glenn Heiman
 • Lallo Fernandez
 • Pierre Svensson

 

Sittande valberedning arbetar enligt nedan.

 

Riktlinjer GAIS Valberedning

Valberedningen har en central roll i GAIS. Valberedningen är övertygad om fördelen med att det är tydligt vad GAIS Valberednings uppgifter är. Det underlättar valberedningens arbete om det finns riktlinjer för hur de ska verka i föreningen. Därför skapades nedan dokument för några år sedan, och varje år skickas detta dokument till GAIS styrelse efter årsmötet för att få återkoppling av innehållet.

 

Generellt

 • Årsmötet väljer vilka som ska sitta i Valberedningen.
 • Valberedningen ligger direkt underställd medlemmarna, arbetar fristående från styrelsen samt arbetar baserat på förtroendet från föreningens medlemmar.
 • De som sitter i Valberedningen ska vara aktiva i föreningen, delta på sammanträden, aktiviteter och andra sammankomster, så att de känner till föreningen, befintliga personer och dess kompetens.
 • Valberedningen kan användas, om styrelsen så önskar, för att komma med förslag på personer till andra poster i organisationen, som representanter i utskott eller samarbetsgrupper.
 • Allt arbete i Valberedningen är sekretessbelagt. Alla samtal med Valberedningen sker under sekretess från inblandade parter.

Uppgifter

 • Valberedningen huvuduppgift är att komma med förslag till nya ledamöter och suppleanter till styrelsen samt förslag till revisorer och revisorssuppleanter.
 • Utifrån föreningens verksamhet och dess behov ska Valberedningen söka efter personer som tillsammans utgör en bra representation för föreningens medlemmar samt bidrar med kunskap, kompetens och erfarenhet till föreningens ledning.
 • Den centrala frågan i uppdraget för Valberedningen är: vilka kunskaper, kompetenser och erfarenheter erfordras och efterfrågas i styrelsen för att uppnå verksamhetsmålen.
 • Valberedningen ska kontinuerligt följa det som händer i föreningen, hur föreningen utvecklas och om det finns brist på viss kunskap, kompetens eller erfarenhet.
 • Valberedningen ska sträva efter att skapa en bra blandning av kunskap, kompetens och erfarenheter hos de personer som föreslås till styrelseposterna.
 • Någon av ledamöterna i Valberedningen ska följa relevanta platser online för att Valberedningen även ska vara uppdaterade om vilka samtal som förs om föreningen online.
 • Att tala med medlemmar, supporterklubbarna, styrelseledamöter, ideellt arbetande och anställda om deras syn på styrelsens förmåga att leda föreningen är en del av Valberedningens arbete.
 • Ledamöterna i Valberedningen ska intervjua personer som de anser kan vara ett värdefullt bidrag till föreningens styrelse och revisorer.
 • Valberedningen ska förklara för nominerade personer vad uppdraget innebär, bl.a. gällande ekonomisk status i föreningen, förväntningar gällande tid och engagemang.

Förutsättningar för Valberedningens arbete:

 • Valberedningen ska ges full tillgång till verksamhetsmålen.
 • Valberedningen ska ges tillgång till kompletta namnlistor med alla samarbetsgrupper och utskott.
 • Valberedningen ska ges tillgång till styrelseprotokoll på begäran.
 • Valberedningen ska ges kontinuerlig status av ekonomin.
 • Valberedningens ledamöter ska ges möjlighet att deltaga på styrelsemöten.
 • Valberedningen ska bjudas in till andra, för uppdraget, relevanta möten.
 • De ledamöter som av årsmötet väljs till att sitta i GAIS valberedning ska delges denna handling.

Kallelse till årsmötet 13:e mars >

No items found.

LÄS FLER RELATERADE NYHETER