Styrelsens förslag till beslut, styrelsens yttrande gällande motion nr 1 och 2

Nedanstående är styrelsens förslag till beslut, samt styrelsens yttrande gällande motion nr 1 och 2 till det extra årsmötet 21/9.

2023-09-18 20:20

GAIS

Senaste nytt

Huvudbild på nyhet

Lokal (OBS ny lokal): Ullevi Lounge, Nya Ullevi, klockan 18.15

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Val av två justerare tillika rösträknare

5. Fastställande av röstlängd

6. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

7. Styrelsens förslag

8. Medlemmarnas motioner

9. Mötets avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen föreslår att GAIS övertar GDFF:s (802468–7529) verksamhet med tillhörande tillgångar och skulder samt GDFF:s serietillhörighet.

Beslut (text i protokoll)

Stämman godkänner att GAIS övertar GDFF:s (802468–7529) verksamhet med tillhörande tillgångar och skulder samt GDFF:s serietillhörighet.

Styrelsens yttrande gällande motion nummer 1

Då alternativet gällande ett övertagande av GDFF:s verksamhet och serietillhörighet endast finns möjligt under innevarande höst finns inga förutsättningar att utreda frågan och hänskjuta beslutet fram till nästa ordinarie årsstämma 2024. Seriespel skulle då kunna äga rum fr o m 2025 och under den tiden kommer inte GDFF att finnas kvar.  

Styrelsen föreslår mot bakgrund av ovanstående

att motionen avslås.

Styrelsens yttrande gällande motion nummer 2

Då alternativet gällande ett övertagande av GDFF:s verksamhet och serietillhörighet endast finns möjligt under innevarande höst finns det därför inga förutsättningar att utreda frågan och hänskjuta beslutet fram till nästa ordinarie årsstämma 2024. Seriespel skulle då kunna äga rum fr o m 2025 och under den tiden kommer inte GDFF att finnas kvar.  

Ett extra årsmöte kan bara ajourneras en kortare tid enligt god föreningssed. Därefter måste det ske en ny kallelse.

Styrelsen föreslår mot bakgrund av ovanstående

att motionen avslås.

GAIS Styrelse

............................................

Information om extra årsmöte:

Mötet hålls på Ullevi Lounge, Nya Ullevi, klockan 18.15. Dörrarna öppnas 17.30.

Vid årsmöte måste du ha med dig legitimation, för att säkerställa rösträtt. Det räcker INTE med medlemskortet.

I enlighet med GAIS stadgar paragraf 9 får rösträtt inte utövas genom fullmakt. Det innebär att endast fysiskt närvarande medlemmar kan rösta vid mötet.

No items found.

LÄS FLER RELATERADE NYHETER