den_gronsvarta_traden

GAIS skriver ner det egna kapitalet

När Svenska Fotbollsförbundet under förra hösten som sedvanligt prövade elitklubbarnas ekonomi levde GAIS likt övriga klubbar upp till de krav som ställs och tilldelades därmed så kallad elitlicens för 2019. Arbetet med elitlicens för 2020 har påbörjats och idag kan vi berätta om att beslut fattats om att skriva ner klubbens egna kapital.

Sedan klubbens årsmöte i mars har styrelsen genomfört ett större arbete kring såväl att få grepp om det ekonomiska läget som att förbättra detsamma. Ett resultat av detta arbete är att vi sett ett behov av att skriva ner värdet av några av de fordringar som klubben har på annan part.

Parallellt med ovanstående arbete har klubbens kassör, Hans Aulin, fört en diskussion med Fotbollsförbundet inför den prövning av elitlicensen som ska göras per 31 augusti i år. Ett resultat av dessa diskussioner är att en lämplig nedskrivning är 617 tkr.

I GAIS årsredovisning för 2018 var klubbens egna kapital 1483 tkr varav 1167 tkr avser fordringar på annan part. Efter nedskrivningen kommer värdet av fordringarna att vara 550 tkr.

Klubbens egna kapital kommer efter nedskrivningen att vara 866 tkr vilket fortsatt innebär att klubben lever upp till elitlicensens krav om positivt eget kapital.

Nedskrivning av klubbens fordringar är självklart ingen önskad åtgärd men styrelsen vill understryka att det handlar om en bokföringsteknisk åtgärd som inte påverkar klubbens likviditet. Däremot kommer nedskrivningen att påverka klubbens resultat för 2019.

Klubbens ekonomi är fortsatt ansträngd och vi är beroende av de intäkter som kommer ifrån matcher, souvenirer och medlemskap. Arbetet inför prövning av elitlicens för 2020 har redan startat och klubben har gott hopp om att även kommande granskning ska få ett positivt utfall.

Frågor kring ovanstående besvaras av kassör Hans Aulin (0734 177 127).