STADGAR

STADGAR för GÖTEBORGS ATLET- & IDROTTSSÄLLSKAP, GAIS, bildat den 11 mars 1894

Antagna den 26 mars 1997

och reviderade 30 november 1998,

den 23 mars 1999,

den 29 februari 2000,

den 25 februari 2002,

och 14 mars 2016,

och 9 mars 2020.

§ 1 Föreningens namn och firma samt säte

Sällskapet ska vara en ideell förening av fysiska personer, vars namn och firma ska vara Göteborgs Atlet- & Idrottssällskap- förkortat GAIS.

GAIS säte ska vara Göteborg.

§ 2 Föreningens ändamål

GAIS syfte är
att spela fotboll i elitsammanhang,
att väcka intresse för fotbollsspelet och
att verka för en god kamrat- och idrottsanda.

GAIS ska värna om sitt motto stil, klass och tradition.

GAIS får inte upplåta rätten att delta i tävlingsverksamhet för representationslaget till ett idrottsaktiebolag.

§ 3 Representationsdräkt

Representationsdräkten ska vara grönsvartrandig tröja med vertikala ränder, vita byxor och vita strumpor.

§ 4 Värdegrund

GAIS arbete ska bygga på den värdegrund som årsmötet har beslutat om.

§ 5 Medlemskap

Medlem i GAIS är den som betalat den beslutade årliga medlemsavgiften.

Styrelsen får, till ordinarie årsmöte, föreslå att en medlem som styrelsen anser förtjänar det väljs till hedersmedlem.

Juridiska personer får inte vara medlemmar.

Medlem kan skriftligen begära sitt utträde ur GAIS.

§ 6 Medlemsavgifter

Medlemsavgift bestäms på årsmöte. Beslutet gäller för kalenderåret efter årsmötet.

Hedersmedlem behöver inte betala medlemsavgift.

§ 7 Uteslutning

Medlem som inte betalat årets medlemsavgift är inte längre medlem i GAIS.

Medlem som på ett betydelsefullt sätt bryter mot stadgarna eller som grovt skadat GAIS anseende kan uteslutas efter beslut av GAIS styrelse.

Den som riskerar uteslutning ska skyndsamt få reda på anledningen till varför. Medlemmen har sedan 14 dagar på sig att uttala sig till styrelsen om uteslutningen.   

Beslut om uteslutning eller ej tas sedan vid nästkommande styrelsemöte och meddelas medlemmen omgående.

§ 8 Föreningsmöten

Årsmötet är GAIS högsta beslutande organ. För avgörande av särskild fråga kan extra årsmöte hållas.

GAIS ska hålla årsmöte före 15 mars. Kallelse till årsmöte ska ske minst 30 dagar före ordinarie årsmöte och minst 21 dagar före extra årsmöte. I kallelse ska det stå vilka punkter årsmötet eller extra årsmötet ska behandla.

Kallelse ska ske genom information på GAIS hemsida.

Extra årsmöte ska hållas om styrelsen finner det nödvändigt eller om minst en tiondel av GAIS röstberättigade medlemmar skriftligen till styrelsen begär det. Vid extra årsmöte får endast frågor som tas upp i kallelsen behandlas.

Medlemsmöte kan ge styrelsen anvisningar för styrelsens verksamhet men inte bestämma i frågor som ordinarie eller extra årsmöte ska besluta om.

Motioner ska lämnas in till styrelsen senast 14 dagar före årsmöte och sju dagar före extra årsmöte. Styrelsens förslag och medlemmarnas motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga på GAIS kansli och hemsida i god tid, dock senast fem dagar före ordinarie årsmöte samt två dagar före extra årsmöte.

I kontakt- och upplysningssyfte ska GAIS två gånger om året ha medlemsmöten. Styrelsen beslutar om tid och plats för sådana medlemsmöten.

Medlemsmöte kan lämna styrelsen anvisningar för styrelsens verksamhet men inte fatta beslut, som ska beslutas på ett årsmöte eller extra årsmöte.

§ 9 Rösträtt, stadgar och upplösning

 För att få rösta på årsmöte eller extra årsmöte krävs att medlem betalt fastställd medlemsavgift före mötet och att medlem under året fyller minst 16 år.

Rösträtt får inte utövas genom fullmakt.

Omröstning vid årsmöte och extra årsmöte sker öppet. Beslut fattas med enkel majoritet. Omröstning i personvalsfrågor kan ske slutet. För godkännande av förslag till stadgeändring krävs minst två tredjedelar av antalet avgivna röster.

Förslag om ändring av stadgarna får behandlas endast vid ordinarie årsmöte.

För beslut om upplösning av GAIS krävs minst två tredjedelar av antalet avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten, varav det andra får hållas tidigast fyra månader efter det första. Beslutas om upplösning av GAIS ska tillgångarna överföras till annat bestämt idrottsbefrämjande ändamål enligt årsmötets beslut. Bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, liksom resultat- och balansräkning jämte revisionsberättelse, ska omedelbart tillställas Göteborgs Fotbollförbund och Svenska Fotbollförbundet.

Vid öppen omröstning har årsmötets eller extra årsmötets ordförande utslagsröst. Vid sluten omröstning avgör lotten.

§ 10 Årsmöte

Årsmötet ska behandla:

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av två justerare, som också är rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justerar årsmötets protokoll
 • Fastställande av röstlängd
 • Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 • Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret
 • Revisorernas berättelse
 • Beslut om:
   • fastställelse av resultat- och balansräkningen
   • dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   • ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 • Fastställande av verksamhetsplan och framläggande av budgetförslag för det kommande verksamhetsåret
 • Fastställande av medlemsavgiften för det kommande kalenderåret
 • Val av ordförande i GAIS för en tid av ett år
 • Val av minst två och högst fem styrelseledamöter för en tid av två år, val udda år
 • Val av minst två och högst fem styrelseledamöter för en tid av två år, val jämna år
 • Val av högst två suppleanter för en tid av ett år
 • Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år
 • Val av minst tre ledamöter i valberedningen
 • Styrelsens förslag
 • Medlemmarnas motioner
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande

§ 11 Styrelse
Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande, ekonomiansvarig och säkerhetsansvarig samt fastställa övriga ledamöters ansvarsområden.

När en styrelseledamot inte närvarar på styrelsens möte beslutar ordföranden i vilken ordning suppleanterna i styrelsen ska tjänstgöra.

Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande ledamöter och tjänstgörande suppleanter är minst hälften av antalet ledamöter i styrelsen.

Vid styrelsens möten ska protokoll föras.

§ 12 Firmateckning

Föreningens firma tecknas:

1) av ordföranden tillsammans med annan av styrelsen utsedd styrelseledamot,

2) av en av styrelsen utsedd styrelseledamot tillsammans med en av styrelsen därtill utsedd tjänsteman

samt

3) av de tjänstemän som utses av styrelsen.

För de olika varianterna ska styrelsen årligen fastställa ett högsta belopp.

För den löpande verksamheten får firman tecknas av därtill utsedd ledamot eller tjänsteman under ett belopp som styrelsen fastställer.

Styrelsen får utfärda fullmakt för enskild person att för särskilt ändamål teckna GAIS firma. Sådan fullmakt får inte gälla längre än ett år från utfärdandet.

§ 13 Verksamhetsår och revision

Verksamhetsåret ska omfatta kalenderåret.

Räkenskaper, protokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning och övriga för revisionen nödvändiga handlingar ska tillhandahållas revisorerna senast 20 dagar före årsmötet.
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och till styrelsen överlämna revisionsberättelse med förslag till beslut om ansvarsfrihet senast tio dagar före årsmötet.

Efter att räkenskaperna har granskats ska dessa – samt revisionsberättelsen och styrelsens förslag till verksamhetsberättelse – finnas tillgängliga för medlem på GAIS kansli och hemsida, minst fem dagar före årsmötet.

§14 Kompletterande regler

Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar, allmänna tävlingsbestämmelser och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.