Den grönsvarta tråden

Verksamhetspolicy för GAIS ungdomsfotboll


 1. Innehållsförteckning
 2. Syfte
  Syfte Verksamhetspolicy och Verksamhetsplan
  Bakgrund 
 1. MÅL – Skapa långsiktiga relationer och fostras till elitspelare
  Etik och moral
 1. Policybeslut för sociala mål
  Ledarpolicy (bilaga 1)
  Föräldrapolicy (bilaga 2)
  Drogpolicy (bilaga 3)
  Sjukdom, skador, kost och hälsa (bilaga 4) 
 1. Anläggningspolicy
  Gaisgården och övriga vi hyr/lånar 
 1. Policy kring kränkningar, Nolltolerans och FAIR PLAY
  Trafikpolicy 
 1. IT-policy
  Marknadspolicy
  Arrangemangs- och evenemangspolicy
 1. Konsekvenser och åtgärder vid misskötsel
  Avslutning

 

Syfte

En majoritet av barn och ungdomar över sju år deltar i organiserad idrottsverksamhet. Idrotten spelar därmed en viktig roll i många barns uppväxt. Idrott består av träning, lek, tävling och uppvisning och delas in efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avses i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avses tonåringar 13-20 år. Inom ungdomsidrotten skiljer man mellan bredd- och elitverksamhet. (Riksidrottsförbundet, RF: ”Idrotten Vill”)

Kärnverksamheten i GAIS är att utbilda och fostra barn och ungdomar till kommande elitspelare men att de också ska vara goda förebilder samt ambassadörer för GAIS både på och vid sidan av fotbollsplan. Vi eftersträvar en seriös och professionell verksamhet för att få en högsta möjlig trovärdighet såväl internt som externt.

Föreningens riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas och på vilka underlag beslut ska tas beskrivs i Verksamhetspolicy och Verksamhetsplan. Dessa riktlinjer är en angelägenhet för alla och utgör GAIS ”Grönsvarta tråd”.

Syfte Verksamhetspolicy och Verksamhetsplan:

–  Skapa långsiktiga relationer med spelare, ledare, föräldrar och samarbetspartners.

–  Insikt, kunskap, förståelse och acceptens om rättigheter och skyldigheter.

–  Eftersträva att alltid följa idrottens och fotbollens lagar, regelverk, riktlinjer, rekommendationer och värdegrund.

–  Utbildningsplan för idrottsliga och sociala mål.

Bakgrund

Göteborgs Atlet & Idrottssällskap bildades den 11 mars 1894 och är en av Sveriges äldsta idrottsklubbar. Sedan 1911 har ”Makrillarna” i sina grönsvarta tröjor varit en del av den svenska fotbollssocieteten och bidragit till att befästa Göteborgs position som fotbollshuvudstad.

Vår föreningsidé handlar om mer än bara fotboll och vi arbetar aktivt med sociala frågor för att bidra till ett humanare samhälle även utanför fotbollsplan.

Visionen är att skapa förutsättningar, aktivt arbeta och kontinuerligt utveckla verksamheten så att föreningen blir och befäster sin position som en av Sveriges ledande fotbollsföreningar avseende sportsliga metoder, resultat och socialt ansvar.

Föreningen arbetar aktivt med målen att:

– GAIS ska vara ett etablerat allsvenskt lag

– GAIS ska vara en av Göteborgs två bästa klubbar

– GAIS ska ha en god ekonomi och en professionell organisation kring all fotbollsverksamhet

– GAIS ska ha anläggningar som ska vara en naturlig hemvist för alla gaisare

– GAIS varumärke ska vara attraktivt för näringsliv, kommun, institutioner, organisationer och föreningar


MÅL – Skapa långsiktiga relationer och fostras till elitspelare

När man som spelare, ledare eller förälder väljer GAIS som förening ska man ha fått en god inblick i den verksamhet där man kommer ingå. Alla ska vara väl insatta i såväl kortsiktiga som långsiktiga mål, sportsliga, sociala metoder och resultat samt skyldigheter och rättigheter som ingår i det aktiva valet av GAIS som fotbollsklubb.

Drivkraften i kärnverksamheten fotboll, sportsliga och sociala aktiviteter, är att alla ska få spela fotboll så länge som möjligt i föreningen. Vi delar in verksamheten i olika lag, grupperingar och nivåer beroende på fallenhet (tekniska färdigheter, snabbhet och speluppfattning), ålder, intresse för fotboll och karaktär (personliga egenskaper).

GAIS har som målsättning att vara en etablerad förening i allsvenskan. Vi strävar efter att alla som är engagerade i föreningen (liten som stor – aktiv som passiv) ska känna delaktighet och stolthet i lagets framgångar och förluster. Under en säsong genomförs ett flertal arrangemang för att befästa och utveckla en positiv grönsvart anda.

Etik och moral

GAIS är en mångkulturell förening där människor med olika etniska, kulturella, religiösa och sociala bakgrunder möts. Verksamheten ska vara fri från sexism och homofobi. För alla finns gemensamma idrottsliga och sociala mål riktade till individen, laget och gruppen. För att nå framgångar och mål är det viktigt att mångfalden används som ett verktyg i utvecklingsprocessen.

GAIS traditioner, identitet och värderingar, som är samlade i ett mer än hundraårigt varumärke, utgör basen för all verksamhet.

GAIS gemensamma värderingar:

Glädje: grunden för att lyckas

Engagemang: för att prestera på hög nivå

Delaktighet: nödvändigt för att själv kunna vara med och påverka processen

Kommunikation: för att kunna ge feedback

Trovärdig: visa att vi alla är pålitliga

Verksamheten ska präglas av öppenhet där kommunikation, information och dialog bygger på en värdebaserad människosyn där alla människor behandlas och bemöts lika oavsett bakgrund. Vi eftersträvar en modell som är uppbyggd enligt följande:

Bekräftelse: positivt och ödmjukt bemötande tillgodoser individens behov av trygghet och acceptens.

Värde: bekräftelse skapar känsla av personligt värde och stärker individens självförtroende

Identitet: starkt självförtroende ger insikt om vem man är

Prestation: känsla av bekräftelse, värde och identitet innebär stora förutsättningar för maximal prestation utifrån individens förutsättning.

Policybeslut för sociala mål

Verksamhetspolicyn omfattar teoretiska riktlinjer och gäller som underlag för beslut som utgör årlig verksamhetsplan. I GAIS fotbollsverksamhet är följande olika policier beslutade:

Ledarpolicy (bilaga 1)

I föreningen har vi en Ledarpolicy med riktlinjer och stöd för att rollen som ledare ska upplevas tydlig och som ger stöd till ledaren i den dagliga verksamheten. Det är viktigt att alla ledare är väl insatta och har god kunskap och kännedom om GAIS och ”Grönsvarta tråden”. Innehållet i Ledarpolicy är:

– Introduktion ledarrollen

– Organisation laget

– Träningar och matcher

– Anläggning och utrustning

– Utbildning

Föräldrapolicy (bilaga 2)

Som förälder/vårdnadshavare är det viktigt att man känner till GAIS ”Grönsvarta tråd”. Syftet med GAIS fotbollsverksamhet delas upp i idrottsliga och sociala mål och presenteras i Verksamhetspolicy och Verksamhetsplan och utgör den ”Grönsvarta tråden”. Innehållet i

Föräldrapolicy är:

– GAIS från 1894 fram tills idag

– Föräldrarollen

– Avgifter och utrustning

– Förväntningar och förutsättningar

– Kontakter, information och utbildning ”Grönsvarta tråden”.

Drogpolicy, Bilaga 3

Vår strävan är att skapa en positiv och sund miljö där alla får lära sig fotboll och utveckla ett livslångt lärande. Vi vill påverka barn och ungdomar till sunda levnadsvanor och god hälsa och arbetar därför målmedvetet med att all verksamhet ska ske i en drog- och tobaksfri miljö. Som vuxna har vi ett särskilt ansvar mot alla barn och ungdomar i föreningen. Föreningens drogpolicy tar i alla avseenden största möjliga hänsyn till alla aktiva spelare och ska förutom ett självklart avståndstagande säkerställa god hälsa, trivsel och trovärdighet. Innehållet i Drogpolicy är:

– Nolltolerans

– Information

Sjukdom, skador, kost och hälsa (bilaga 4, ej klar)

Rätt träning förebygger skador och sjukdomar. Skulle olyckan vara framme eller att man drabbas av en infektionssjukdom är det viktigt att man som spelare och förälder följer de råd, rekommendationer och åtgärder som man får av vårdpersonal och läkare. I GAIS ger vi råd till aktiva om hur vi vill att ni ska agera vid skada eller sjukdom. Lyssna till kroppens signaler – ingen träning eller match är viktigare än spelarens hälsa. Riktlinjerna vid skada eller sjukdom innehåller:

– Träning och infektionssjukdomar

– Riktlinjer vid olika typer av skador

– Goda matvanor

– Sömn och återhämtning

Anläggningspolicy: Gaisgården och övriga vi hyr/lånar

Huvudanläggningen för GAIS fotboll och administrativa verksamhet är Gaisgården i Delsjöområdet.

Fotboll Barnverksamheten och stora delar av Fotboll Ungdomsverksamhet bedrivs på Gaisgården i Delsjöområdet.

På Valhalla IP, där GAIS i Katrinelunds Gymnasiet förfogar vi över omklädningsrum och materialrum. Gemensamt för alla anläggningar där vi bedriver verksamhet på är att alla ska ta ett personligt ansvar för att hålla god ordning på gemensam utrustning, hålla rent och snyggt i omklädningsrum och på planer.

Om inget annat är uppgjort och bestämt av föreningen eftersträvar vi att:

– Alltid grovstäda omklädningsrum efter träning, match eller annan aktivitet.

– Allt skräp (begagnat sjukvårdsmaterial, benskyddstejp, engångsmaterial och liknande) ska alltid tas om hand och slängas på rätt plats.

– Är man sista grupp som lämnar en anläggning ska man förvisa sig om att allt är släckt och låst.

– Klotter eller skadegörelse ska rapporteras till kansliet vid upptäckt. Person/er som upptäcks eller som iakttas vid skadegörelse kan stängas av/uteslutas ur föreningen och göras skadeståndsskyldiga.

– Stölder av föreningens utrustning eller personliga tillhörigheter polisanmäls alltid av föreningen. Den som ertappas eller befinns skyldig förlorar sitt medlemskap.

– Bokningar av Gaisgården utanför uppgjort träningsschema ska ske via koordinatorn.

– Bokningar av fotbollsplaner, sporthallar eller andra tränings ytor som ägs eller förvaltas av kommun eller privata organisationer ska bokas via kansliet (koordinatorn).

Policy kring kränkningar, Nolltolerans och FAIR PLAY

I GAIS arbetar vi aktivt mot alla former av trakasserier, pennalism eller mobbning. Detta gör vi i ledarutbildningar, föräldramöten och lagvis. Vi har en Nolltolerans mot alla kränkningar och vår verksamhet ska vara fri från svordomar och fritt från rasistiska, sexistiska och homofobiska tilltal.

Vi vill minimera utanförskap och undvika feltolkningar genom att alla ska prata svenska med varandra i omklädningsrum samt på och vid sidan av fotbollsplan och i alla sammanhang där det annars lätt kan uppstå missförstånd och feltolkningar.

Konflikter mellan spelare löses direkt av ledarna för gruppen. Föräldrar ska kontaktas vid grova eller upprepade handlingar. När en eller flera spelare hamnar i konflikt ska alltid båda parter komma till tals och konflikten ska vara avslutad innan spelarna får fortsätta med verksamheten.

Spelare och föräldrar ska alltid uppmanas att meddela ledare eller ansvariga i föreningen om man upplever hot eller trakasserier från andra inom föreningen.

Inkilningar och/eller avslutningsaktiviteter ska vara fria från nedvärderande, personliga kränkningar eller inhumana uppdrag.

Vi ska vara lyhörda och samtala såväl individuellt som inom laget kring nätmobbning. Ledare, föräldrar och spelare får inte skriva eller uttrycka subjektiva bedömningar av motståndare eller domare via mejl, hemsida eller SMS.

För föreningar anslutna till Göteborgs Fotbollsförbund gäller förbundets Nolltolerans mot våld, hot, svordomar och misskötsel i samband med matcher. Nolltoleransen omfattar spelare, ledare, publik och supporters.

Ledare som missköter sig kan bestraffas med avstängningar, tillrättavisningar eller böter.

Spelare som drar på sig grov utvisning kan, förutom automatisk avstängning nästkommande match, även dömas till längre avstängningsperiod eller böter.

Föreningen ansvarar för sin publik och supporters och misskötsel kan leda till poängavdrag.

Böter eller administrativa kostnader från förbund är personliga och betalas inte av föreningen.

Trafikpolicy

I GAIS är vi måna om att alla aktiva samt föräldrar och ledare ska känna trygghet i när deras lag åker till träningar, matcher, cuper och läger såväl inom landet som utomlands. Vi eftersträvar därför RF:s policy för trafiksäkra och miljöanpassade transporter vid alla transporter. Riktlinjerna i RF:s policy och som GAIS eftersträvar att följa kan ni läsa mer om på: http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_33103/cf_394/Trafikpolicy.PDF

Vid resor till match/cup över 10 mil enkel väg ska laget använda minibuss och anlita chaufförer som kan uppvisa godkända körkortshandlingar och garantera hundraprocentig trafiknykterhet.

Vid resor som kräver större bussar ska bokning ske med bussbolag som har avtal med GAIS och där all säkerhetsutrustning är i gott skick. Finns det säkerhetsbälten ska dessa användas och medföljande ledare ska till sammans med chaufförerna se till att inget onödigt spring sker under resan.

IT-policy

GAIS använder hemsidan som informationskanal för att nå ut med långsiktig planering, tränings- och match tider och övrig information som är av betydelse för spelare och föräldrar. GAIS har ett övergripande ansvar för att all publicering är förenligt med de värderingar och policybeslut som finns i föreningen. GAIS utser vilka ledare som har tillgång och mandat att publicera material i form av texter och foton på respektive lags hemsida.

Marknadspolicy

Alla kontakter avseende sponsring, tryck eller inkomstbringande aktiviteter för det enskilda laget ska hänvisas till Marknadsavdelningen. Samordning av marknadskontakter och överenskommelser är viktiga för att man ska kunna följa de avtal som föreningen har tecknat centralt. Om laget har företag eller privatpersoner och som accepteras av Marknadsavdelningen gäller följande policyriktlinjer:

– Beställning av matchutrustning eller träningskläder ska ske via föreningens materialansvariga. Materialleverantör är Intersport.

– Lagsponsring: upp till 10 000 kronor till lagkassa och nyttjas av alla spelare.

– Kontakter via ledare/föräldrar som leder till samarbetsavtal med GAIS centralt ersätts laget med tio procent av sponsoravtalet, Maxbeloppet är dock 10 000 kronor.

Arrangemangs- och evenemangspolicy

Ett av GAIS viktigaste mål är att skapa långsiktiga relationer med människor som söker sig till föreningen. Att träna tillsammans i grupp och spela matcher är en del i skapandet av en långsiktig föreningsanda. Lika betydelsefull är att spelare, ledare och föräldrar deltar i arrangemang som föreningen genomför under säsongen och vars huvudsakliga syfte är att stärka varumärke och ekonomi. Vi eftersträvar en rättvis fördelning av uppdrag och aktiviteter för alla lag och ersättning tillfaller lagen enligt uppgjorda riktlinjer.

– Fotboll Ungdom och Barn har uppdrag (fem per föräldrapar) kring hemmamatcher i Superettan (redovisas i särskild bilaga).

– Ersättning utgår med 100 kronor per person och tillfälle vid souvenirförsäljning och procentuell fördelning vid försäljning av 50/50 lotteri

– Julmarknad i Nordstan .

– Vid GAIS dagen som arrangeras två gånger per år (Gaisgården och Gamla Ullevi) har alla lag i Fotboll Ungdom och Fotboll Barn ansvar för en aktivitet/uppdrag

– Årskort för spelare och ledare på särskild anvisad läktarplats (medlems och träningsavgift måste vara betald).

Konsekvenser och åtgärder vid misskötsel

Det kan uppkomma situationer samt uppstå oenigheter, missförstånd eller regelrätta avvikelser från de beslut som finns i den ”Grönsvarta tråden”. Riktlinjerna om det uppstår avvikelser är enligt följande:

 1. Dialog
 • Diskussion i ledargruppen för att nå en lösning
 • Huvudansvarig gruppen – Förälder/spelare
 • Föreningen – Ledare
 1. Varning
 • Förening – Ledare/förälder/spelare
 1. Avstängning
 • Förening – Ledare/förälder/spelare
 1. Uteslutning
 • Styrelsen – Ledare/förälder/spelare

Avslutning

GAIS huvudstyrelse har den 1 november 2015 tagit beslut om att Verksamhetspolicy ska gälla för spelare, ledare och föräldrar/vårdnadshavare under säsongen 2016. Ändringar och tillägg har reviderats i november i samband med ungdomsledarkonferens och beslut om Verksamhetspolicy för 2016 har antagits den 1 december 2015. 

Vid frågor kontakta:

Mikael Lindström på mikael.lindstrom@gais.se eller på mobil 0707-213935.
Eller GAIS på kansli@gais.se alternativt 031-403690.