GAIS kallar alla medlemmar till årsmöte 2021

GAIS årsmötet arrangeras måndagen den 15 mars klockan 18.30. Mötet kommer sannolikt, med hänvisning till de restriktioner som nu finns i samhället att genomföras digitalt, men kommer om möjligt att genomföras fysiskt och då kommer information om plats att meddelas senare.

Du hittar mötets agenda här nedan tillsammans med information om vad som gäller kring motioner och rösträtt.

Motioner
Motioner ska lämnas in till styrelsen senast 14 dagar före årsmöte, vilket innebär den 1 mars klockan 18.30. Ju tidigare en motion inkommer desto bättre möjlighet har styrelsen att bereda ett yttrande över motionen till årsmötet. Du skickar eventuell motion till info@gais.se.

Styrelsens förslag och medlemmarnas motioner med styrelsens yttrande över dessa ska enligt stadgarna finnas tillgängliga på GAIS hemsida och på GAIS kansli i god tid, dock senast fem dagar före ordinarie årsmöte.

Rösträtt
Samtliga medlemmar är välkomna på årsmötet, för att få rösta på mötet krävs att medlem betalt fastställd medlemsavgift för 2021 före mötet och att medlem under året fyller minst 16 år. Du kan teckna medlemskap via gaisare.se eller om mötet blir fysiskt på plats som en sistahandsmöjlighet.

På årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av två justerare, som också är rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justerar årsmötets protokoll
 • Fastställande av röstlängd
 • Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 • Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret
 • Revisorernas berättelse
 • Beslut om:
  • fastställelse av resultat- och balansräkningen
  • dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 • Fastställande av verksamhetsplan och framläggande av budgetförslag för det kommande verksamhetsåret
 • Fastställande av medlemsavgiften för det kommande kalenderåret
 • Val av ordförande i GAIS för en tid av ett år
 • Val av minst två och högst fem styrelseledamöter för en tid av två år, val udda år
 • Val av minst två och högst fem styrelseledamöter för en tid av två år, val jämna år
 • Val av högst två suppleanter för en tid av ett år
 • Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år
 • Val av minst tre ledamöter i valberedningen
 • Styrelsens förslag
 • Medlemmarnas motioner
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande

Varmt välkomna hälsar GAIS styrelse