den_gronsvarta_traden

Välkommen till GAIS årsmöte

GAIS hälsar alla medlemmar välkomna till årsmöte på klubbens 125:e födelsedag. 

Årsmötet arrangeras måndagen den 11:e mars klockan 18.30 på Folkets Hus vid Järntorget. Du hittar mötets agenda här nedan ihop med vad som gäller kring motioner och rösträtt.

Motioner
Motioner ska lämnas in till styrelsen senast 14 dagar före årsmöte. Styrelsens förslag och medlemmarnas motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga på GAIS kansli i god tid, dock senast fem dagar före ordinarie årsmöte. Du skickar din motion till kansli@gais.se.

Rösträtt
Samtliga medlemmar är välkomna på årsmötet, för att få rösta på krävs att medlem betalt fastställd medlemsavgift före mötet och att medlem under året fyller minst 16 år. Du kan teckna medlemskap på plats eller via gaisare.se.

Årsmötet ska behandla:

• Mötets öppnande
• Val av mötesordförande
• Val av mötessekreterare
• Val av två justerare, som också är rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justerar årsmötets protokoll
• Fastställande av röstlängd
• Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
• Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret
• Revisorernas berättelse
• Beslut om:
– fastställelse av resultat- och balansräkningen
– dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
– ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
• Fastställande av verksamhetsplan och framläggande av budgetförslag för det kommande verksamhetsåret
• Fastställande av medlemsavgiften för det kommande kalenderåret
• Val av ordförande i GAIS för en tid av ett år
• Val av minst två och högst fem styrelseledamöter för en tid av två år, val udda år
• Val av minst två och högst fem styrelseledamöter för en tid av två år, val jämna år
• Val av högst två suppleanter för en tid av ett år
• Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år
• Val av minst tre ledamöter i valberedningen
• Styrelsens förslag
• Medlemmarnas motioner
• Övriga frågor
• Mötets avslutande

Varmt välkomna hälsar GAIS styrelse