Mote

Sammanfattning från medlemsmöte 29/11

Den 29:e november genomförde GAIS sitt andra medlemsmöte för säsongen 2017 och det var cirka 120 personer som samlades i Ullevis presscenter för att ta del av information från styrelse och personal. Här hittar du en summering av några av de områden och frågor som gicks igenom under kvällen.

Styrelsen hade planerat en dagordning med fyra punkter och dessa var (1) Summering av 2017, (2) Nuläge och framtid, (3) Sportchefsorgansiation och (4) Övriga frågor. Det kan vara värt att understryka att nedanstående är ett urval av alla diskussioner som avhölls på mötet.

Summering av 2017

Bosko Orovic fick inleda en sammanfattning av året 2017 och konstaterade att han inte var nöjd med lagets prestationer eller sin egen och spelarnas insatser. Bosko konstaterade att när han kom till GAIS i somras var laget inte tillräckligt mentalt starka och inte heller tillräckligt bra tränade, men också att det ändå blev en ok höst. Vi var starka hemma på Gamla Ullevi men fick inte vårt bortaspel att stämma.

Bosko tittade också framåt och berättade att ledarteamet nu bygger truppen inför 2018 men en begränsad budget och att man är mycket noga i rekrytering av nya spelare. De som kommer in nu ska dels passa in i den önskade spelfilosofin och dels vara tillräckligt starka för att representera en klubb som GAIS. Orovic förklarade också att det är viktigt att spelarna är villiga att kriga för laget och att man har stor löpvilja.

Orovic konstaterade också att klubben vill ha en trupp om 20 utespelare och tre målvakter, men att det också var möjligt att det kan bli färre än så.

Bosko berättade också att han tycker att akademin är mycket viktig för klubben och att målet är att kunna flytta två spelare till A-laget per år.

Angående de kontrakt som GAIS tecknar med spelarna så vill klubben gärna få till ”raka” tvåårsavtal, men förklarade också att dessa avtal ofta är klart dyrare än om de innehåller klausuler som gör att de kan brytas i förtid. Hade vi haft lite större budget hade det varit enklare att få till fler längre avtal, förklarade Bosko.

Under 2017 hände det vid flera tillfällen att GAIS tappade matcher under de sista 20 minuterna och Bosko underströk att det är något som måste lösas till nästa säsong. Åtgärder som görs kring detta är en utökad satsning för att garantera vältränade spelare samt att man förstärkt ledarteamet med en mental coach.

Angående kontraktslängd förklarade Bosko Orovic och Erik Bergkvist att klubben vidare kommer att kommunicera avtalstiden med respektive spelare, men inte redovisa eventuella andra klausuler i avtalen.

Bosko förklarade också att klubben inte kommer att aktivt gå ut med information om provspelare eftersom det brukar leda till att andra klubbar får upp ögonen för dessa. Vi lägger ner mycket tid på att scouta spelare och den informationen vill vi inte ge till våra konkurrenter.

På frågor från publiken om klubbens stora omsättning av spelare över åren sa Orovic att det är bra och viktigt med kontinuitet. Men konstaterade också att om det finns spelare som inte blöder för GAIS så kan vi inte ha dem kvar. Hans uppfattning var att GAIS inför 2018 är att vi kommer att behålla 12-14 spelare från årets trupp och att han därefter såg en omsättning på cirka tre spelare per år som något att sträva efter. En målsättning är att inte behöva värva en enda spelare i sommarfönstret om inte skador kräver detta.

Nuläge och framtid

Under denna punkt målade styrelsen upp målet att GAIS ska spela i Allsvenskan 2020. Hur arbetet ska struktureras sammanfattas genom de punkter som styrelsen redovisade, men det framkom ett förslag om att styrelsen ska återkomma med ytterligare information om hur klubben ska arbeta framöver.

Nuläge
”Styrelsen och organisationen har under en tid arbetat med vårt nuläge för att identifiera utvecklingsområden. Vi arbetar löpande gentemot en budget med detaljerade mål med målsättningen att utveckla och förbättra de ekonomiska och kvalitativa förutsättningarna för ännu bättre sportsliga prestationer på sikt. Vi har under hösten fått hjälp av företaget Fortos för att både identifiera utvecklingsområden och hitta de förändringar som vi anser är förbättringar. Vi jobbar nu med att sätta upp sportsliga och organisatoriska mål.”

Vår gemensamma bild av vilka vi vill vara
”GAIS är en inkluderande förening med mångfald och gemenskap som är öppen för alla. Vi är under ständig utveckling, med viljan att vinna genom hårt arbete.”

Utvecklingsområden
Exempel på Identifierade utvecklingsområden:

 • Plan för verksamheten.
 • Kontinuiteten behöver förbättras.
 • Roller och struktur behöver förtydligas.
 • Vi behöver stärka och förbättra vårt marknadsarbete för att kunna skapa ett ekonomiskt utrymme till sportsliga satsningar och organisation.
 • Tydligare arbetskultur – tävla och vinn i även i det dagliga arbetet.

Nästa steg avseende utvecklingsområden:

 • Vi skall fokusera på att skapa struktur avseende processer och arbetssätt.
 • Vi skall jobba mer med nya affärsmodeller för att attrahera sponsorer och supportrar.
 • Vi skall genom extra intäkter och ökade bidragsansökningar klara finansiering av en ny konstgräsplan.
 • Förbättrad sportslig organisation.

Framtid
Vad är det som klubben ska åstadkomma:

 • GAIS skall prioritera arbetet med verksamhetsplan och aktiviteter.
 • GAIS skall sträva efter ökad kontinuitet i sin organisation.
 • GAIS skall ha tydliga roller och strukturer.
 • GAIS skall sträva efter att vara ännu tydligare i sin kommunikation.
 • GAIS skall befästa kulturen ”arbetar man i GAIS arbetar man hårt”.

Hur ska klubben åstadkomma detta:

 • Genom en tydlig sportslig organisation ges möjlighet att bygga kontinuitet och tydlighet.
 • Genom att bygga fungerande interna strukturer och rutiner som utvärderas regelbundet skapas en understödjande organisation för sporten.
 • Genom att optimera resurser och tydliggöra ansvar stärks organisationen och ger ledning och styrelse utrymme att ”lyfta blicken”.
 • Genom att stärka säljorganisationen öka omsättningen och möjligheten att bygga på längre sikt.
 • Genom att tillsätta en referensgrupp där styrelse och klubbledning lägger ”örat mot rälsen” för att säkerställa att rätt saker görs och kommuniceras.
 • Genom en resursgrupp som driver konstgräsprojektet.

Sportcheforganisation

GAIS annonserade efter en sportchef i somras och arbetet med denna rekrytering har pågått under hösten. Nu har klubben spikat en organisation inför 2018 och sportchefsrollen har tilldelats Bosko Orovic, som därmed kommer att fungera både som sportchef och tränare under kommande säsong.

Vissa administrativa uppgifter som ligger inom sportchefsrollen kommer dock Patrik Ingelsten att ansvara för.

Tomas Andersson kommenterade tillsättningen med att Bosko var en av de som sökte tjänsten och med alla faktorer inräknade tyckte styrelsen att detta var det bästa lösningen.

Den sportsliga organisationen för 2018 kommer att se ut som följer:

 • Bosko Orovic, sportchef/chefstränare.
 • Patrik Ingelsten, assisterande tränare och administrativ sportchef.
 • Conor Mc Donagh, fysiskt ansvarig elit.
 • Kenneth Gustafsson, sportchef elit ungdom U15-U19 samt huvudtränare U19.
 • Albin Sheqiri, huvudtränare U17.
 • Mikael Lindström, akademiansvarig P10-P14.
 • Håkan Linde, mental coach.
 • Tomas Vainio, målvaktstränare.
 • + Ytterligare förstärkningar inom medicin och fysik.

Övriga frågor

Styrelsen fick en fråga om hur det gick till när Benjamin Westman fick sluta som tränare för A-laget. Glenn Heiman representerade styrelsen och svarade på frågan och huvuddragen i detta var att:

Klubben under en längre tid försökt att hitta lösningar för att ge Benjamin stöd i sin roll och att man gjort vad man hade kunnat för att behålla honom i sin roll. Men att det ändå kom till en punkt då man upplevde att situationen var ohållbar. Beslutet fattades sedan genom majoritetsbeslut i styrelsen. Glenn Heiman konstaterade också att det hade förekommit uppgifter i media kring detta som inte stämde med styrelsens bild av händelserna.

Styrelsen fick en fråga om varför man inte kommunicerat att en ledamot hade lämnat styrelsen under året. Svaret var att man helt enkelt hade missat det, att man beklagade felet och att underströk att den typen av händelser måste kommuniceras tydligt om det inträffar igen.

Valberedningen fick en fråga om hur man arbetar med tillsättning av ordförandeposten. Tommy Leandersson berättade att man träffade styrelseledamöterna i september och att man träffade hela styrelsen efter besked om att Tomas Andersson inte ställer upp för nyval. Man har en lista med kandidater och man arbetar vidare med dessa – men mer än så vill han inte berätta för närvarande.